תקנון האתר

| עדכון אחרון:  10/11/2014 09:29

תקנון אתר נצר-סרני


אתר נצר-סרני - http://www.netzer.org.il (להלן: "האתר") פועל מטעם קיבוץ נצר-סרני בעבור חברי
ותושבי הקיבוץ, וכן משתמשים נוספים שקיבלו הרשאת גישה לאתר. הגלישה באתר ו/או עיון
בתכנים ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות מערכת פורומים ככל ותהיה, מערכת סקרים
וכל תוכן שיש באתר, כפופים לקריאת תקנון זה.


שימוש באתר כמוהו כהצהרה מטעמך כי קראת את התקנון בעיון וכי הנך מסכים לתנאיו.


1. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.


2. האתר הוא אתר קהילתי ואינו משמש למטרות רווח או מסחר.


3. כל גולש שמפרסם תוכן באתר מתחייב כי התכנים באתר יהיו חוקיים ולא יפגעו ברגשות
הציבור ו/או רגשותיהם של גולשים באתר.


4. אין לפרסם את התכנים (לרבות קבצים, הודעות, תמונות, קישורים וכל מידע או תוכן
אחר), הבאים:


(א) כל פרסום שהינו בלתי חוקי (לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום), או בלתי
מוסרי או הפוגע בתקנת הציבור או ברגשות הציבור ו/או פוגע בפרטיותו של
אדם.


(ב) כל פרסום או תוכן המכיל חומר פורנוגראפי, או בעל אופי מיני בוטה, או בשפה
הנושאת אופי גס, או שהוא מעליב, גזעני, מאיים, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה,
משתלח, מוציא לשון הרע, מעודד לביצוע עבירות וכן כל תכנים אחרים אשר
מהווים הפרה של הדין.


(ג) קבצים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, סוס
טרויאני ותולעת ו/או כל קובץ אחר העשוי לפגוע, להזיק, לשנות, או להעביר
מידע ברשות משתמש אחר ללא ידיעתו וללא הסכמתו.


(ד) כל מידע בעל תוכן מסחרי ו/או פרסומת כלשהי, בין במודע ובין שלא, למעט
במסגרת לוח העסקים והיזמויות שיש באתר, המיועד אך ורק לפרסום משלח
ידם של חברים ו/או תושבים בקיבוץ.


(ה) קבצים אשר זכויות הקניין בהם, לרבות זכויות הקניין הרוחני, אינם של
המפרסם. כמו כן אין לפרסם קישור לאתר המכיל בתוכו קבצים לא חוקיים
כלשהם ובין היתר קבצי מוסיקה למיניהם הפוגעים בזכויות יוצרים של צדדים
שלישיים.


5. קיבוץ נצר-סרני או מי מטעמו רשאי להוריד ו/או למחוק ו/או למנוע מראש פרסום של כל
תוכן אשר מפר את אחד מהתנאים המפורטים לעיל וכן כל תוכן אחר לפי שיקול דעתו
הבלעדי. הקביעה האם תוכן מסוים הפר את אחד התנאים המנויים לעיל תהא נתונה
לשיקול דעתו הבלעדי של קיבוץ נצר-סרני או מי מטעמו.


6. קיבוץ נצר-סרני רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להסיר ידיעה או תוכן כלשהו שפורסם
על ידי גולשים, מכל סיבה שימצא לנכון, ללא הודעה מראש.


7. הנך מבין ומסכים כי ייתכן ואיזה מהתכנים באתר ייראו לך ו/או יהיו מקוממים, בלתי
נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור, אך קיבוץ נצר-סרני
ו/או מי מטעמו אינם נושאים באחריות לתכנים כאמור. כמו כן, קיבוץ נצר-סרני ו/או מי
מטעמו לא יישא באחריות בגין כל נזק שנגרם בקשר עם התכנים המופיעים באתר, ובכלל
זאת כתוצאה מהורדת ו/או מחיקת התכנים. בתקנון זה "נזק" לרבות נזק ישיר, עקיף, -
תוצאתי, עוגמת נפש, אי נוחות, והפסד כספי מכל סוג שהוא.


8. במידה שבמהלך השימוש באתר תקבל הוראה ו/או הנחיה מקיבוץ נצר-סרני או מי מטעמו,
עליך להישמע להוראותיהם.


9. התכנים שהנך מפרסם באתר עשויים להיות פתוחים ונגישים לכל המשתמשים
באתר. קיבוץ נצר-סרני לא נושא באחריות בקשר, עם התגובות שתקבל ו/או התוצאות
שייגרמו בעקבות פרסום התכנים על ידך, ככל ויהיו.


10. למרות זכותו של קיבוץ נצר-סרני להוריד כל תוכן פוגע ו/או מפר תקנון זה,
קיבוץ נצר-סרני אינו מתחייב לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר,
וגם אם יערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, הוא אינו מתחייב כי יזהה תוכן כאמור ו/או כי יספיק
להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני משתמשי האתר ו/או בכלל. קיבוץ נצר-סרני אינו
אחראי בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום
התכנים כאמור.


11. קיבוץ נצר-סרני אינו מתחייב כי הקבצים או הקישורים שיפורסמו באתר על ידי גולשים
שונים יהיו תקינים ואינו מתחייב לגבי תוכנם, מהימנותם ודיוקם. קיבוץ נצר-סרני ו/או
מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם חלילה למחשבי המשתמשים כתוצאה
מלחיצה על קובץ או קישור שלא פורסם על ידי קיבוץ נצר-סרני או מי מטעמו.


12. קיבוץ נצר-סרני ממליץ כי תנהג בזהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר, בעיקר
בכל הקשור למידע אישי, מקצועי וכל מידע סודי כלשהו וכי לא תחשוף כל מידע אישי
ו/או קבצים המכילים פרטים מזהים בכדי למנוע הטרדות. כל מידע שתפרסם ו/או כל
החלטה שתקבל בעקבות קשר שהוצע לך במסגרת באתר, יהיו באחריותך בלבד, גם אם
אלו לא יעמדו בדרישותיך וציפיותיך. קיבוץ נצר-סרני לא יישא באחריות לכל תוצאה
שתנבע מפרסום מידע כאמור, או מיצירת קשר שתחילתו בפרסום מידע כאמור.


13. קיבוץ נצר-סרני אינו אחראי לכל שיבוש, תקלה, הפסקה, ככל שייגרמו בזמן השימוש
באתר. קיבוץ נצר-סרני אינו מתחייב אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, ו/או
כי יינתן ללא הפסקות ו/או כי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית חלילה למחשבים
הפרטיים של משתמשים. קיבוץ נתר סרני לא יהא אחראית בקשר עם נזקים שייגרמו לך
ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.


14. חובה עליך לבדוק כל קובץ אשר תוריד מהאתר באמצעות תוכנת אנטי וירוס עדכנית
ומהימנה.


15. לקיבוץ נצר-סרני או מי מטעמו שיקול הדעת הבלעדי לסגור את האתר, באופן קבוע או
זמני, לשנות מעת לעת את מראה האתר, את העיצוב ואת זמינות השירותים, וכל זאת
ללא צורך בהודעה מוקדמת.


16. חל איסור על בחירת שם משתמש המהווה שמו המלא ו/או כינוי המזהה של אדם או כל
גוף אחר מלבדך, באופן שעלול להטעות משתמשים אחרים.


17. קיבוץ נצר-סרני שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שיהיה צריך
להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.


18. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע
לתקנון זה, השימוש באתר והתכנים המופיעים בו יהיה אך ורק במדינת ישראל, בבתי
המשפט המוסמכים במחוז המרכז.

 

קיבוץ נצר סרני, מיקוד: 7039500
טל: 08-9278100, פקס: 08-9241459, דוא"ל: netzer01@netzer.org.il
תקנון האתר | כִּתְבוּ אלינו | מועצה אזורית גזר | צרו קשר
כל הזכויות שמורות לקיבוץ נצר-סירני
הוקם ע"י MeyData